Provozní řád

 1. Majitelé lodi jsou povinni DŮSLEDNĚ dodržovat ustanovení zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
 2. V přístavu smí kotvit maximálně počet lodí určených provozovatelem po jednom na každém stanovišti.
 3. Manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi musí být prováděno jen na místě k tomu určeném
 4. Majitelé lodi jsou povinni odvážet vyprodukovaný odpad na vlastní náklady. Parkování vozidel a využití sociálního zařízení je na přilehlém pozemku majitele.
 5. V přístavu mohou kotvit pouze sportovní a rekreační plavidla.
 6. Využívání kotviště je možné pouze po dohodě s provozovatelem kotviště.
 7. Posádky jednotlivých plavidel jsou povinny si vzájemně pomáhat při přistávání a odplouvání, jakož i při přemísťování plavidel.
 8. Plavidla musí být na stanovištích řádně a bezpečně vázána, a to na zařízeních k tomu určených.
 9. Posádka plavidla smí odvázat jiné plavidlo jen se svolením jeho vůdce, hlídky nebo osoby pověřené dohledem na plavidlo a musí je potom co odpadl důvod k odvazování ihned řádně vyvázat.
 10. Mezi plavidla, přistávací můstky apod. musí být vloženy odrazníky.
 11. Napínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén je dovoleno jen v případě nouze. O tom, je nutno ihned vyrozumět plavebí správu a zajistit stálý dohled a zřetelné označení.
 12. Při stání plavidla v přístavu nesmí žádné předměty přesahovat přes okraj plavidla .
 13. Posádky plavidel jsou povinny udržovat čistotu a dodržovat základní hygienická pravidla.
 14. Posádky plavidel jsou povinny při vyjíždění a zajíždění do maríny mít stažené plachty a používat motor.Posádky motorových člunů jsou povinny přibližovat se k molu POMALOU rychlostí.
 15. Zákaz rozdělávání ohňů mimo vyznačené ohniště. 
 16. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené 3 osobou.
 17. Provozní doba 1.4. - 31.10.